INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP ELLER EN BETALING AV NOE SLAG VIL IKKE ØKE SJANSENE DINE FOR Å VINNE. ALLE AVGJØRELSER TATT AV FOTOKNUDSEN ER ENDELIGE. DELTAKELSE I KONKURRANSEN INNEBÆRER AKSEPT AV DISSE OFFISIELLE REGLENE. UGYLDIG DER DET ER FORBUDT.

 1. Godkjennelse av offisielle regler

Deltakelse i en fotoknudsen-konkurranse (“Konkurranse”) bekrefter hver deltakers (hver en “Deltaker”) fulle og ubetingede samtykke til og aksept av disse konkurransereglene (“Offisielle regler”) og avgjørelsene til fotoknudsen eller dens representant (inkludert, uten begrensning, avgjørelser om kvalifisering og bedømmelse av bidrag i konkurransen (som definert nedenfor), valg av konkurransevinnere (som definert nedenfor), og tildeling av eventuelle konkurransepremier), som er endelige og bindende i alle henseender. Å vinne en premie er betinget av å tilpasse seg disse offisielle reglene og oppfylle alle andre krav som er angitt her.

 1. Kvalifikasjon

Konkurransene vil begynne og slutte på de datoene som er angitt i den enkelte konkurranseannonsering (“Kampanjeperioden”). fotoknudsens tidsstyringssystem er den offisielle tidsstyringsenheten for konkurransen, og fotoknudsen kan også basere seg på tidsbehandlingsfunksjonene til Facebook, Instagram, Snapchat og/eller Twitter, etter behov. fotoknudsen-konkurranser er kun åpne for enkeltpersoner som er minst atten (18) år gamle og som ved dato for deltagelse er fast lovlig bosatt i landene Nederland, Belgia, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Norge og Sverige. Ethvert forsøk av en deltaker på å gi en feilaktig fremstilling av seg selv gjennom bruk av aliaser eller flere e-postadresser vil diskvalifisere deltakeren. Konkurransebidrag generert av et skript, en robot, en makro eller ved andre automatiserte metoder er ugyldige. Ansatte, leverandører og agenter (og deres nærmeste familier og husstandsmedlemmer) i fotoknudsen, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og divisjoner, og personer som ble tildelt en premie eller mottok annen kampanjekompensasjon fra fotoknudsen i løpet av de siste seks (6) månedene før starten av konkurranseperioden, er heller ikke kvalifiserte til å delta eller vinne. For å unngå tvil, hvis det oppdages, etter fotoknudsens eget skjønn, på noe tidspunkt under eller etter konkurranseperioden, at noen av kvalifikasjonskriteriene ikke er oppfylt med hensyn til en deltaker, kan en slik deltaker diskvalifiseres fra konkurransen. fotoknudsens avgjørelse om kvalifikasjon skal være endelig.

 1. Slik deltar du

Ingen kjøp er nødvendig for å delta eller vinne. Deltakere vil delta ved å sende inn bilder, videoer og/eller kommentarer (hver et “Bidrag”) via metoden som er angitt i den bestemte konkurranseannonseringen og -spesifikasjonene.

 1. Utvelgelse av vinner; Odds; Varsling

fotoknudsen vil velge potensielle konkurransevinnere (hver en “Vinner”) blant alle kvalifiserte konkurransebidrag mottatt enten) gjennom fotoknudsens jurys subjektive analyse av bidrag, med kriterier som spesifisert i den bestemte konkurranseannonseringen. Oddsene for å bli valgt som vinner avhenger av det totale antallet kvalifiserte bidrag mottatt i konkurransen. Potensielle vinnere vil bli varslet enten via: (i) kanalen (f.eks. Instagram, Snapchat, Twitter) bidraget er mottatt; eller (2) hvis aktuelt, e-postadressen som er oppgitt, innen fem (5) dager etter avslutning av kampanjeperioden. Hvis den potensielle vinneren av en eller annen grunn ikke kan kontaktes innen fem (5) dager etter det første forsøket på å kontakte ham/henne, kan fotoknudsen velge en alternativ potensiell vinner i hans/hennes sted blant de gjenværende ikke-vinnende, kvalifiserte bidrag. fotoknudsen skal ikke ha noe ansvar for en potensiell vinners manglende mottak av varsler på grunn av spam, søppelpost eller andre sikkerhetsinnstillinger, eller for levering av feil eller på annen måte ikke-fungerende kontaktinformasjon. Potensielle vinnere må fortsette å rette seg etter alle vilkår og betingelser i disse offisielle reglene, og å vinne er betinget av å oppfylle alle krav.

 1. Premier

Vinnerne vil motta en premie som spesifisert i den bestemte konkurranseannonseringen. Konkurransepremier tildeles “SLIK DE ER” og kan ikke overføres, overdras eller refunderes. Ingen erstatning for kontanter eller annen premie utdeles, med mindre fotoknudsen forbeholder seg retten (men har ingen forpliktelse) til å erstatte en premie, eller komponent derav, med en annen premie, eller komponent derav, inkludert kontanter, av lik eller større verdi, dersom tildelte premien ikke skulle være tilgjengelig av noen grunn som fastslås av fotoknudsen etter eget skjønn. Ved å delta i konkurransen erkjenner deltakerne at konkurransepremiene tildeles av fotoknudsen og at konkurransen på ingen måte sponses, støttes eller administreres av noen andre enn fotoknudsen. Mottagelse av en premie betinges av overholdelse av alle føderale, statlige og lokale lover og forskrifter. Alle premierelaterte utgifter, inkludert uten begrensning, alle nasjonale, regionale og/eller lokale skatter og avgifter, skal være hver vinners eneansvar.

 1. Generelle betingelser for deltakelse
 2. Bidrag vil ikke bli returnert til deltakere etter innsending. Ved å delta i en konkurranse fremstiller og garanterer hver deltaker at hans/hennes bidrag (a) er et originalt verk; (b) ikke er kopiert eller hentet helt eller delvis fra noe annet verk; (c) ikke krenker eller overtrer (inkludert, hvis aktuelt, alle bilder og personer avbildet i bidraget) noen opphavsrett, varemerke, personvern eller publiseringsrett, eller andre personlige eiendomsrettigheter eller intellektuelle rettigheter til noen person eller enhet; (d) ikke er ærekrenkende, injurierende, uanstendig, eller på annen måte ulovlig; (e) er deltakerens uovertrufne og eksklusive eiendom; (f) han/hun har fullstendige, verdensomspennende distribusjonsrettigheter for sitt bidrag; (g) han/hun har mottatt skriftlig samtykke fra enhver person (eller forelder eller verge hvis en slik person er mindreårig) som vises i en oppføring; og (h) han/hun, har overholdt alle Facebooks, Instagrams, Twitters og/eller Snapchats (som gjeldende) krav og vilkår for bruk av deres tjenester i forbindelse med konkurransen. Bidrag som ikke oppfyller ovennevnte krav, kan ikke kvalifiseres, og hvis de sendes inn, kan de fjernes når som helst etter fotoknudsens eget skjønn. fotoknudsen forbeholder seg retten til etter eget skjønn å diskvalifisere ethvert bidrag som man mener bryter eller potensielt bryter noen av de ovennevnte kravene eller på annen måte unnlater å overholde disse offisielle reglene.
 3. fotoknudsen forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte, modifisere eller suspendere en konkurranse hvis, det etter fotoknudsens skjønn, er mistanke om eller faktiske bevis for tukling med noen del av konkurransen, eller hvis uautorisert intervensjon, svindel, tekniske problemer, feil eller noen annen faktor utenfor fotoknudsens rimelige kontroll korrumperer eller påvirker administrasjon, sikkerhet, rettferdighet, integritet eller riktig gjennomføring av konkurransen. I slike tilfeller forbeholder fotoknudsen seg retten til (men har ikke forpliktelse til), etter eget skjønn, å tildele premien tilfeldig blant kvalifiserte, ikke-mistenkte bidrag mottatt frem til tidspunktet for mistenkt forringelse. fotoknudsen forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere enhver person den finner å tukle med deltagelsen eller gjennomføringen av en konkurranse eller å handle i strid med disse offisielle reglene eller på en usportslig eller forstyrrende måte. Ethvert forsøk fra en person på bevisst å undergrave den legitime gjennomføringen av en konkurranse er et brudd på straffe- og sivillover, og skulle et slikt forsøk gjøres, forbeholder fotoknudsen seg retten til å søke erstatning og andre rettsmidler fra en slik person i den grad loven tillater det. Hvis fotoknudsen unnlater å håndheve noen av vilkårene i disse offisielle reglene, skal ikke det innebære at fotoknudsenfraskriver seg det eller noe annet vilkår i disse offisielle reglene.
 4. Ikke-eksklusiv lisens og publisering av bidrag til konkurransen

Deltakerne som sender inn bidrag, gir herved fotoknudsen en ikke-eksklusiv, vederlagsfri, fullt betalt, permanent, ugjenkallelig og fullt underlisensierbar rett til å bruke, reprodusere, endre, tilpasse, publisere, oversette og opprette avledede verk, distribuere og vise vedkommendes bidrag uansett formål, over hele verden, på ethvert medium, uten ytterligere varsel, godkjenning, kompensasjon eller ytterligere vederlag til deltakeren med mindre det er forbudt ved lov.

 1. Innvilgelse til fotoknudsen av rett til å publisere

. En deltaker som sender inn bidrag, gir fotoknudsen og deres designere rett til å bruke deltakerens navn, likhet, særpreget utseende, bilde, portrett, fotografi (uansett om det er et stillbilde eller en video), stemme, inkludert, men uten begrensning, hele eller deler av opptak, uansett om det er skriftlig, som lyd eller video, og oppført biografisk informasjon, som er gitt, omtalt eller på annen måte inneholdt i bidraget, til ethvert formål som er knyttet til eller forbundet med markedsføring av fotoknudsen produkter på fotoknudsens sosiale mediekanaler, uten ytterligere varsel, godkjenning, kompensasjon eller ytterligere vederlag til deltakeren, med mindre det er forbudt ved lov. Deltakeren er inneforstått med og aksepterer at den eneste kompensasjonen han eller hun vil få for å innvilge denne retten, er den publisiteten deltakeren får når bidraget publiseres eller spres i konkurransen eller det at vedkommende deltar i konkurransen, blir kunngjort.

 1. Når deltakeren gir fra seg personlig kontaktinformasjon i forbindelse med konkurransen (uansett om informasjonen er nødvendig eller ikke), inkludert, men ikke begrenset til, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, brukernavn på Instagram, Snapchat og Twitter, innebærer det at vedkommende gir fotoknudsen og deres designere tillatelse til å bruke disse personopplysningene når de administrerer konkurransen. Deltakeren kan også velge å bli registrert i fotoknudsens kundedatabase og tillate fotoknudsen å kontakte deltakeren senere i forbindelse med kampanjer og andre grunner. Deltakeren kan velge å ikke motta slik kommunikasjon, som angitt i fotoknudsen personvernerklæring (som finnes på https://www.fotoknudsen.no/retningslinjereller slik det er angitt i markedsføringsmateriale (f.eks. ved hjelp av funksjonen “Avslutt abonnement” nederst i e-postene fra fotoknudsen). Deltakeren er innforstått med at han eller hun oppgir personopplysningene sine til fotoknudsen og ikke til Instagram, Snapchat, Facebook eller Twitter. De personopplysningene deltakeren oppgir, vil bare bli brukt i samsvar med fotoknudsens personvernerklæring.
 2. Fritakelse og skadeløshet

I den utstrekning loven tillater det samtykker herved hver deltaker til for alltid og ugjenkallelig å frita og holde skadesløs fotoknudsen og deres tilknyttede selskaper, datterselskaper, personer som arbeider på deres vegne, og hver av deres respektive ledere, styremedlemmer, representanter, ansatte, agenter, etterfølgere og oppdrag (“fritatte parter”) fra og mot alle krav, skader, tap og annet ansvar, uansett om det bygger på lov eller rettmessig krav og uansett om det er kjent eller ukjent, hevdet eller ikke hevdet, og om det måtte oppstå fra eller på noen måte være knyttet til deltakelsen i konkurransen eller tildelingen, godtakelsen, mottaket, bruken eller misbruken av en premie (inkludert eventuelle reiser eller aktiviteter som er knyttet til dette).

10.Ansvarsbegrensninger

fotoknudsen kan ikke holdes ansvarlige for (a) feil eller unøyaktig gjengivelse av informasjon om bidraget eller forsinkede, tapte, stjålne, uforståelige, uleselige, skadde, maltrakterte, endrede, ufullstendige eller feildirigerte bidrag eller bidrag som er mottatt gjennom ugyldige eller illegitime kanaler, som alle vil bli diskvalifisert fra konkurransen; (b) eventuelle tekniske feil forbundet med konkurransen, inkludert tapte, avbrutte eller utilgjengelige Internett-leverandører (ISP), nettverk, servere, trådløse tjenesteleverandører eller andre tilkoblinger eller tilgjengelighet eller sviktende datamaskiner, satellitter, telefoner, mobiltårn eller kabeloverføringer, linjer eller teknisk feil eller forstyrrede, forvrengte, forsinkede eller feilrettede overføringer eller feil ved maskinvare eller programvare, andre feil eller problemer; (c) mekaniske feil, nettverksfeil, elektroniske feil, feil ved datamaskiner, menneskelige feil, feil ved utskrifter eller typografiske feil; (d) andre feil eller problemer knyttet til konkurransen, inkludert, men uten begrensning, feil som kan forekomme i forbindelse med administrasjonen av konkurransen, kunngjøringen av vinneren, kansellering eller utsettelse av konkurransen eller i noe materiale som er knyttet til konkurransen; og (e) personskader, død, tap eller andre skader av noe slag, på personer eller eiendom som kan ha blitt direkte eller indirekte og helt eller delvis forårsaket av at deltakerne har vært med i deltakelse i konkurransen, aller at de har godtatt, mottatt eller misbrukt en konkurransepris.

11.Tvister

Alle tvister, krav og søksmålsgrunnlag som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med konkurransen, skal løses individuelt, uten bruk av noen form for gruppesøksmål. EVENTUELLE KRAV, DOMMER OG PRISER SKAL VÆRE BEGRENSET TIL FAKTISKE KONTAKTKOSTNADER KNYTTET TIL DELTAKELSEN I KONKURRANSEN. DELTAKEREN FRASKRIVER SEG HERVED ALLE RETTIGHETER OG KRAV PÅ ADVOKATHONORARER, INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFENDE OG TILFELDIGE SKADER SAMT FØLGESKADER FOR DELTAKEREN, UANSETT OM DE MÅTTE VÆRE FORUTSIGBARE ELLER IKKE OG UANSETT OM DE ER BASERT PÅ UAKTSOMHET ELLER ANNET.

12.Ikke godkjent av sosiale medieplattformer

Deltakere som blir med i en av fotoknudsenskonkurranser, erkjenner at konkurransen på ingen måte er sponset, godkjent, administrert av eller knyttet til Facebook, Instagram, Twitter eller Snapchat (de fritatte plattformene), og de fritar herved hver av de fritatte plattformene fra ethvert ansvar som måtte oppstå fra en fotoknudsen-konkurranse eller som måtte være tilknyttet til en av deres konkurranser. Opplysningene som deltakerne oppgir i forbindelse med konkurransen, gis til fotoknudsen og ikke til de fritatte plattformene.

13.Vinnerliste

Navnene til konkurransevinnerne kan fås på forespørsel ved å sende en e-post til content@albumprinter.com minst tretti – 30 – dager etter at konkurransen er avsluttet.

14.Sponsor

Konkurransesponsor er fotoknudsen B.V Stationsplein 53–57, NL-1012 AB Amsterdam, Nederland

VEDLEGG – viktige datoer

Hver av konkurransene har et spesifikt tema og sin egen premie. Premiene er local og 7 vinners vil bli valgt blant alle deltakere fra Nederland, Belgia, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Norge og Sverige. Se oversikt over premier og datoer nedenfor. 

 

INSTAGRAM-FEED KONKURRANSER 

Mikrokonkurranse 1: «Foreldre-tips» på Instagram-feeden 

Premie: Spa-behandling for to (2000 kr) 

 • Start: 28. juli kl. 9:00 CET
 • Slutt: 31. juli kl. 23:00 CET 
 • Vinneren annonseres 2. august kl. 9:00 CET

Mikrokonkurranse 2: «Fra barnemunn» på Instagram-feeden 

Premie: Billetter til lokal fornøyelsespark (1500-4000 kr > 2 voksne og 2 barn) 

 • Start: 4. august kl. 9:00 CET
 • Slutt: 7. august kl. 23.00 CET
 • Vinneren annonseres 9. august kl. 9:00 CET

Mikrokonkurranse 3: «Familiereisen» på Instagram-feeden 

Premie: Go Pro ( 3190 kr) 

 • Start: 11. august kl. 9:00 CET
 • Slutt: 14. august kl. 23.00 CET
 • Vinneren annonseres 16. august kl. 9:00 CET

 

INSTAGRAM-STORIES KONKURRANSER 

Mikrokonkurranse 1: «Sommersang» på Instagram-stories 

Premie: Høyttalere fra JBL (990 kr) 

 • Start: 25. juli kl. 9:00 CET
 • Slutt: 27. juli kl. 23.00 CET
 • Vinneren annonseres 29. juli kl. 9:00 CET

 Mikrokonkurranse 2: «Morsomme festivalbilder» på Instagram-stories 

Premie: Festivalbilletter til to av dine valg (990 kr) 

 • Start: 1. august kl. 9:00 CET
 • Slutt: 3. august kl. 23.00 CET
 • Vinneren annonseres 5. august kl. 9:00 CET

Mikrokonkurranse 3: ‘Siste turselfi‘ på Instagram-stories 

Premie: Ryggsekk fra Herschel (680 kr) 

 • Start: 8. august kl. 9:00 CET
 • Slutt: 10. august kl. 23.00 CET
 • Vinneren annonseres 12. august kl. 9:00 CET

 

FACEBOOK-FEED INNLEGG 

Mikrokonkurranse 1: «Solens gang» på Facebook-feeden 

Premie: Pikniksett (600 kr) 

 • Start: 27. juli kl. 9:00 CET
 • Slutt: 31. juli kl. 23.00 CET
 • Vinneren annonseres 2. august kl. 9:00 CET

 Mikrokonkurranse 2: «Familieselfie» på Facebook-feeden 

Premie: Verdikupong fra fotoknudsen (1500 kr) 

 • Start: 3. august kl. 9:00 CET
 • Slutt: 7. august kl. 23.00 CET
 • Vinneren annonseres 9. august kl. 9:00 CET

Mikrokonkurranse 3: «Beste sommerøyeblikk» på Facebook-feeden 

Premie: Weekend borte for to (2000 kr) 

 • Start: 10. august kl. 9:00 CET
 • Slutt: 14. august kl. 23.00 CET
 • Vinneren annonseres 16. august kl. 9:00 CET

 

 

 

Kommentarer