allfoto er nå blitt til fotoknudsen

Men du vil kjenne igjen det meste! Du vil finne en nettside med produkter, priser og designprogram slik du er vant til. Produktene vil ha samme gode kvalitet og menneskene på kundesenteret forblir de samme.

Opprett ny brukerkonto hos fotoknudsen og du er i gang.

×

Generelle vilkår

Generelle vilkår

fotoknudsen AS er en nettbasert leverandør som tilbyr personlig tilpassede bildeprodukter og skylagrinstjenesten Minnebanken. Nedenfor kan du lese generelle vilkår som du godtar ved å benytte våre tjenester. Les disse nøye før du oppretter en konto, benytter deg av vår lagrinstjeneste eller bestiller produkter. Skulle du ha spørsmål knyttet til våre vilkår er du velkommen til å ta kontakt med vårt kundesenter.

Aksjeselskapet fotoknudsen AS (med forretningskontor Damsgårdsveien 50, 5058 Bergen, Norge, heretter kalt «FK», «oss» eller «vi») er registrert som et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 999 141 641.


KAPITTEL I – GENERELT

1. Anvendelse

 • 1.1 FK er en nettbasert leverandør som tilbyr personlig tilpassede fotoprodukter på nettsiden og/eller http://www.minnebanken.no («Nettstedet») samt gjennom programvare og Apper som kan lastes ned fra nettet til mobile enheter som støtter Apper («App(er)»), slik at Kunden kan endre Produktet eller gi det et personlig preg med innhold eller maler fra FK, og eget innhold som fotografier, bilder, tekst og andre ressurser. Kunden kan gå på nettet eller bruke en datamaskin eller mobil enhet til å opprette, designe og sette opp Produktet og deretter bestille trykking via Nettstedet eller Appen og få Produktet levert til Kundens postadresse.
 • 1.2 Kunden kan velge å laste opp, lagre og vise bildene som lastes opp via Nettstedet og/eller Appen(e) fra FKs bildetjeneste «MinneBanken». FKs programmer, App(er) og Minnebanken-tjeneste blir heretter samlet omtalt som «Tjenestene».
 • 1.3 Disse Generelle vilkårene får anvendelse på alle tilbud FK gir til Kunden, og alle Kontrakter mellom FK og Kunden om produksjon og levering av Produkter og/eller Tjenester, samt på bruk av Tjenestene, enten du er en besøkende på Nettstedet, en registrert bruker med en Konto og/eller en Kunde. Ved å bruke våre Tjenester godtar du vilkårene som er fastsatt nedenfor.
 • 1.4 Alle endringer i disse Generelle vilkårene må skje skriftlig for å være bindende, og får kun anvendelse på den Kontrakten endringene er gjort for.
 • 1.5 Les disse Generelle vilkårene nøye før du bruker Tjenestene våre og bestiller Produkter fra Nettstedet eller Appen(e).
 • 1.6 Du bekrefter herved du at du er fylt 18 år og at all nødvendig informasjon du registrerer, er sann og korrekt.
 • 1.7 Disse Generelle vilkårene gjelder for alle FKs kunder. Ingen del av de Generelle vilkårene skal imidlertid frata Kunden rettigheter Kunden har i henhold til ufravikelig lovgivning til vern for forbrukere som kommer til anvendelse på kontraktsforholdet med FK.

2. Definisjoner

Følgende uttrykk med stor forbokstav skal tolkes som angitt nedenfor:

 • App(er): FKs nettbaserte og nedlastbare programmer og apper for appkompatible mobile enheter
 • Bestilling: bestillingen av ett eller flere Produkter og/eller Tjenester via Nettstedet eller app(er) som først etter at FK har utstedt en Bestillingsbekreftelse, godtas av FK og utgjør en Kontrakt
 • Bestillingsbekreftelse: en e-post som FK sender for å bekrefte en Bestilling som Kunden har gjort
 • Produksjons data: data eller opplysninger som Kunden gir ved bruk av tjenestene, herunder, men ikke begrenset til Nettbilder som lastes opp til MinneBanken og andre data til utforming av bildeprodukter.
 • Forbruker: enhver fysisk person som opptrer til formål utenfor næringsvirksomhet eller sitt yrke for øvrig, eller som definert i gjeldende ufravikelig lov til vern om forbrukere.
 • Generelle
 • vilkår: disse Generelle vilkårene til FK
 • Immaterielle Rettigheter: alle patenter, opphavsretter, registrerte og uregistrerte varemerker, databaserettigheter, registrerte og uregistrerte designrettigheter, foretaksnavn, domenenavn og samtlige anvendelser av de ovennevnte, ideelle rettigheter, samt teknisk og/eller kommersiell kunnskap, metoder og konsepter og alle andre lignende beskyttede rettigheter i ethvert land
 • Konto: Kundens brukerkonto, som er basert på et passord og en e-postadresse, og som gir Kunden tilgang til å bestille Produkter og/eller Tjenester via Nettstedet eller Appen(e)
 • Kontrakt: en Kontrakt som er inngått mellom FK og Kunden
 • Kunde: kontraktsparten som FK inngår en Kontrakt med om levering av Produktene og/eller Tjenestene
 • Nettbilder: fotografier eller andre filer som lastes opp av eller på vegne av Kunden og lagres i MinneBanken
 • Nettsted: Nettstedet og/eller http://www.minnebanken.no
 • Produkter: bildeproduktene som FK tilbyr på Nettstedet eller via Appen(e), og som FK i henhold til en Kontrakt skal produsere i samsvar med Kundens spesifikasjoner
 • Tjenester: alle Tjenester, uansett om de er tilknyttet leveringen av Produktene eller ikke, som FK gjør tilgjengelige via Nettstedet og Appen(e), herunder, men ikke begrenset til programmer, apper og MinneBanken-tjenesten

KAPITTEL II – INNGÅELSE AV KONTRAKT

3. Tilbud og inngåelse av Kontrakt

 • 3.1 En Kontrakt mellom FK og Kunden inngås slik det er beskrevet i denne artikkelen.
 • 3.2 Før Kunden kan legge inn Bestillinger på nettet, må Kunden ha en Konto som opprettes ved å fylle ut et registreringsskjema på Nettstedet eller i Appen. Kunden vil til enhver tid være ansvarlig for all bruk av Kontoen. FK har rett til å sperre en Konto umiddelbart ved brudd på disse generelle vilkårene. Kommunikasjonen mellom FK og Kunden vil i hovedsak skje på e-post eller via Nettstedet eller Appen(e). Kunden må derfor ha en e-postadresse som Kunden kan bruke til å kommunisere med FK og legge inn Bestillinger.
 • 3.3 I overenstemmelse med disse Generelle vilkårene kan Kunden designe sine egne Produkter for Bestilling på Nettstedet eller via Appen(e) basert på programvaren for bilderedigering, databasen med maler eller andre Tjenester FK tilbyr på nettet, slik det til enhver tid fremgår av Nettstedet og/eller i Appen(e). Ved å benytte Tjenestene inngår Kunden en Kontrakt med FK. Egne vilkår kan gjelde for Tjenester dersom det er særlig angitt; se artikkel 6 nedenfor om tjenesten Minnebanken.
 • 3.4 Kunden kan bestille ved å velge et Produkt på Nettstedet eller i Appen(e) og følge instruksjonene som til enhver tid er gitt der. Kunden må velge leverings- og betalingsmåte på Nettstedet eller i Appen(e). Når disse trinnene er fullført, får Kunden en oversikt som viser prisen (inkludert mva.). Hvis Kunden klikker på «Bestill» / «Fullfør Bestilling» eller en tilsvarende knapp på Nettstedet eller i Appen(e), vises en oversikt over Bestillingen etter at valgt betalingsmåte er godkjent. Deretter er Bestillingen fullført og bindende for Kunden, og Kunden mottar en Bestillingsbekreftelse på e-post.
 • 3.5 Kunden er klar over at angreretten ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler som er fastsatt i angreloven (LOV-2014-06-20-27), ikke kommer til anvendelse på spesiallagde eller personlig tilpassede Produkter som FK leverer.

4. Spesifikasjoner, Produksjons data

 • 4.1 Kunden må sikre at Produksjons data som sendes inn via Nettstedet eller Appen(e), samsvarer med spesifikasjonene og anbefalingene som er beskrevet på Nettstedet og/eller Appen(e).
 • 4.2 FK vil behandle Bestillinger og levere Tjenester basert på Produksjons data som Kunden har sendt inn og godkjent. Kunden garanterer at Kunden eier alle rettigheter til og har innhentet nødvendig samtykke og nødvendige lisenser til Produksjons data som sendes inn til FK for behandling i henhold til en Kontrakt eller på annen måte for levering av Tjenester.
 • 4.3 FK vil ikke gå gjennom innsendt Produksjons data. Ingen hentydning på Nettstedet og/eller i Appen(e) om kvaliteten eller andre egenskaper ved Produksjons data kan under noen omstendighet gi Kunden grunnlag for å fremme krav mot FK. Kunden bærer risikoen for alle feil i Produksjons data, som for eksempel språklige feil og/eller stavefeil. Kunden bærer risikoen for feil ved Produktene som skyldes feil eller unøyaktigheter i Produksjons data, som lav oppløsning eller utilsiktet innhold.
 • 4.4 Kunden må ta høyde for at fargene Kunden ser på skjermen, kan avvike noe fra fargene på Produktene etter produksjon.
 • 4.5 Kunden må godta at det kan oppstå mindre forskjeller i kvalitet og utseende under produksjonen. Hvorvidt disse utgjør en feil, avgjøres av FK etter FKs skjønn.

5. Innhold i Produksjons data innsendt av Kunden

 • 5.1 Produksjons data innsendt av Kunden kan ikke inneholde upassende eller ulovlig innhold, herunder, men ikke begrenset til pornografisk innhold, innhold som fremmer politisk eller religiøs ekstremisme, innhold som er nazistisk, rasistisk eller diskriminerende, eller innhold som krenker en tredjeparts Immaterielle Rettigheter eller andre rettigheter, eller som på annen måte er ulovlig.
 • 5.2 Dersom FK mener eller mistenker at Produksjons data som Kunden har sendt inn, kan være et brudd på foregående punkt, har FK rett til å treffe hensiktsmessige tiltak (som å heve Kontrakten midlertidig eller permanent). I et slikt tilfelle vil FK også ha rett til å avslutte eller sperre Kundens Konto med umiddelbar virkning. Når det er aktuelt, vil FK kunne rapportere Produksjons data, som nevnt i foregående punkt, til relevante myndigheter.
 • 5.3 Kunden er ansvarlig for alle Produksjons data som sendes til FK via Kontoen, enten ved at det legges inn en Bestilling, lastes opp data til Nettstedet og Appen(e) eller på annen måte. FK har ingen innvirkning på og er ikke ansvarlig for data Kunden sender inn, og er derfor ikke ansvarlig for skade eller tap som kan tilskrives Produksjons data og/eller tiltak som treffes i henhold til punkt 5.2, herunder midlertidig eller permanent heving av Kontrakten eller begrensning av Kontrakten.
 • 5.4 Kunden skal holde FK skadesløs mot alle tredjeparters krav, uansett årsak, som skyldes eller fremsettes i forbindelse med Produksjons data (for eksempel, men ikke begrenset til krav som fremsettes på grunnlag av at Produksjons data krenker tredjeparters Immaterielle Rettigheter), og skal gi FK erstatning for samtlige kostnader, tap og bøter som FK belastes med i forbindelse med slike krav.

6. FKs Tjenester – MinneBanken

 • 6.1Når Kunden registrerer seg på nettet, vil FK tilby Kunden en bildelagringstjeneste (skytjenester) for lagring av digitale bilder som lastes opp gjennom Nettstedet og/eller Appen(e) (tjenesten omtales heretter som «MinneBanken», mens bilder som lagres i MinneBanken, omtales som «Nettbilder»).
 • 6.2Lagring og sikkerhet. FK tilbyr aktive Kunder gratis, ubegrenset lagring av Nettbilder i MinneBanken. FK vil sikre at Nettbilder lagres sikkert og er beskyttet av et passord i minst tolv måneder, og at Nettbilder behandles konfidensielt av autoriserte personer hos FK eller FKs underleverandører. Kunder som har betalt for minst én Bestilling de tolv siste månedene, regnes som aktive Kunder. Ved en Bestilling blir perioden for gratis lagring automatisk forlenget med tolv måneder fra datoen for Bestillingen. Hvis Kunden ikke gjør noen Bestilling før gratisperioden på ett år utløper, vil FK ikke slette Kundens bilder, men begrense tilgangen til tjenesten og varsle Kunden på den e-postadressen som sist er oppgitt. Kunden kan deretter gjøre en Bestilling for å åpne tjenesten på nytt eller be om å få Nettbildene lastet ned til Kundens datamaskin. Hvis en Konto har vært inaktiv i seks (6) måneder etter at gratisperioden på ett år er utløpt, kan FK avslutte Kontoen og slette bildene med 14 dagers varsel til Kundens sist registrerte e-postadresse.
 • 6.3Avslutning/avbestilling. Kunden kan avbestille MinneBanken-tjenesten, fortrinnsvis gjennom å avslutte Kontoen. FK vil da slette Kundens Nettbilder og andre personlige data automatisk, eller senest innen rimelig tid etter Kundens avbestilling eller avslutning. FK kan avslutte MinneBanken-tjenesten ved å varsle Kunden dersom Kunden ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser i henhold til disse Generelle vilkårene.
 • 6.4FKs rettigheter og plikter. FK gjør sitt ytterste for å sikre at MinneBanken-tjenesten fungerer. FK garanterer imidlertid ikke på noen måte for at tjenesten fungerer (for eksempel er tilgjengelig) til enhver tid. FK skal ikke på noen måte holdes ansvarlig for en Kundes tap som følge av funksjonsfeil eller teknisk feil. Det samme gjelder for funksjonsfeil / teknisk feil ved opplasting av bilder resulterer i at bildene slettes før de faktisk er lagret endelig i MinneBanken. Videre skal FK ikke holdes ansvarlig for tap som følge av sletting eller endringer i Kundens albumer. Dette gjelder også i den ovennevnte garantiperioden på ett år.
 • 6.5Kundens rettigheter og plikter. Når Kunden har registrert seg som bruker og mottatt et brukernavn, kan Kunden:
  • a)se, endre og organisere nettbilder
  • c)designe og bestille Produkter basert på Nettbilder fra Minnebanken
  • d)dele nettbilder, personlig via epost til andre eller offentlig via link
  • e)flytte Nettbilder fra Minnebanken til for eksempel Kundens egen PC
  • f)slette Nettbilder

  Alle handlinger, herunder, men ikke begrenset til flytting, redigering og sletting som utføres via en Kundes brukernavn og passord, vil regnes som utført av Kunden. Kunden er selv ansvarlig for eget innhold, herunder Nettbilder, i MinneBanken. For å unngå enhver tvil gjelder punkt 5 også for innhold som lastes opp til MinneBanken.

 • 6.6Distribusjon av Nettbilder til tredjeparter: FK vil ikke distribuere Nettbilder til tredjeparter, herunder bruk av Nettbilder til markedsføring, med mindre Kunden (elektronisk) har tatt initiativ til dette overfor FK. Ved en Kundes dødsfall, vil Nettbilder fra den avdødes Konto frigis til personen som er ansvarlig for Kundens dødsbo. Det må inngis dokumentasjon i form av skifteattest eller lignende autorisasjon.

KAPITTEL III – KONTRAKTSOPPFYLLELSE

7. FKs generelle plikter

 • 7.1 FK skal levere Produktene i henhold til (leverings)spesifikasjonene og med de egenskapene som fremgår av Bestillingsbekreftelsen, og i behørig samsvar med bestemmelsene i disse Generelle vilkårene, for eksempel med hensyn til tillatt avvik.
 • 7.2 FK står for høy kvalitet og kundetilfredshet. Hvis Kunden ikke er fornøyd med en Bestilling, kan Kunden kontakte kundeservice, og FK vil tilby seg å trykke Produktet på nytt eller betale beløpet tilbake i sin helhet, forutsatt at Kunden returnerer Produktene i originalemballasjen innen [30] dager fra datoen for Bestillingen. Rimelige utgifter til porto vil bli dekket eller tilbakebetalt av FK.
 • 7.3 Leveringstidene som er angitt på Nettstedet eller i Appen(e) for Produkter, er veiledende.
 • 7.4 Utløp av avtalte frister alene skal aldri regnes som mislighold fra FKs side. I slike tilfeller skal reklamasjon alltid fremsettes skriftlig, og FK skal gis en rimelig frist på minst 30 dager til å rette opp forholdet.

8 – Reklamasjon

 • 8.1 Innen tretti (30) dager etter levering må Kunden kontrollere at Produktene samsvarer med vilkårene i Kontrakten.
 • 8.2 Alle reklamasjoner som gjelder manglende levering av Produkter, må inngis til FK innen senest (30) dager etter avtalt leveringsdato.
 • 8.3 I perioden som er nevnt over må Kunden kontrollere og om nødvendig rapportere følgende til FK:
  • antall Produkter
  • produktfarge og -format
  • andre synlige produktegenskaper
 • 8.4Reklamasjon som skyldes andre forhold enn de som er nevnt i foregående punkter, må rapporteres til FK innen tretti (30) dager etter at forholdene er eller burde ha blitt oppdaget.
 • 8.5En reklamasjon må i alle tilfeller inngis innen tre (3) måneder etter at Produktene er levert til Kunden eller forholdene som legger grunnlag for at reklamasjonen fant sted. Etter nevnte perioder kan FK avvise reklamasjonene, og FK vil ikke være ansvarlig for eventuelle mangler.
 • 8.6Reklamasjoner må inngis skriftlig til kundeservice hos FK ved å sende en e-post til kundeservice@fotoknudsen.no eller ved å benytte tilgjengelige chattetjenester. Spørsmål kan også rettes til kundeservice på telefonnummer 55 15 31 00. Kunden kan bli bedt om å dokumentere grunnlaget for reklamasjonen, for eksempel ved å returnere Produktet eller fremlegge bildebevis. Dersom dette ikke gjøres, kan det medføre at reklamasjonen ikke behandles.
 • 8.7Hvis Kundens reklamasjon er berettiget:
  • a) må Kunden returnere Produktene på oppfordring fra FK. Portokostnadene vil, utelukkende i dette tilfellet, bæres av FK. Forutsatt at dette godkjennes av FK, kan Kunden sende inn bildedokumentasjon i stedet for å returnere Produktet.
  • b) vil FK rette opp alle feil og levere Produktene på nytt eller levere Produkter som ikke er levert.
 • 8.8En retting eller levering i henhold til punkt 8.7 bokstav b) skal skje så raskt som mulig. Kunden vil imidlertid ikke kunne kreve at Kontrakten heves helt eller delvis eller på annen måte avsluttes. Dersom en retting eller levering i henhold til punkt 8.7 bokstav b) ikke er mulig eller krever en urimelig innsats, kan FK velge å heve Kontrakten og refundere beløpet som Kunden har betalt. Kunden vil ikke ha krav på annen eller ytterligere kompensasjon.

9. Levering, risiko og eiendomsforbehold

 • 9.1FK bestemmer hvordan Produktene skal pakkes og sendes. FK plikter ikke å ta emballasje i retur.
 • 9.2FK vil belaste Kunden for porto som oppgitt i Bestillingsbekreftelsen og på Nettstedet og/eller i Appen(e). FK kan oppfylle Kontrakten i form av delleveranser. Ved delleveranser vil hver enkelt produktforsendelse regnes som en egen leveranse.
 • 9.3Hvis leveransen ikke mottas innen tidsfristen som er angitt på Nettstedet eller i Appen(e), må Kunden kontakte kundeservice hos FK. FK vil iverksette rimelige tiltak for å spore pakken. Dersom FK regner en pakke som tapt eller umulig å spore, kan FK sende Kunden en erstatningsvare.
 • 9.4FK vil beholde retten til Produktene som er levert, til Kunden har oppfylt alle Kundens forpliktelser i henhold til Kontrakten (eller tilknyttede forpliktelser). Kunden har rett til å bruke Produktene som FK har beholdt retten til, i Kundens normale forretningsvirksomhet, eller, dersom Kunden er en Forbruker, til å bruke Produktene til det de er ment for. Kunden kan imidlertid ikke overføre, avsette eller pantsette Produktene.

10. Betaling og priser

 • 10.1Betaling skal skje med den betalingsmåten Kunden velger på Nettstedet eller i Appen(e). Dersom Kunden velger å betale med Visa, Mastercard, PayPal eller en annen betalingstjeneste som tilbys, vil betalingen skje på forhånd samtidig med Bestillingen.
 • 10.2Produkter kan også kjøpes på kreditt med Klarnas fakturaløsning, så fremt Kunden godtar gjeldende vilkår. Ved kjøp på kreditt vil det bli foretatt en kredittsjekk, og du vil motta en e-post med bekreftelse på at det er gjort.
 • 10.3Priser på Produkter og Tjenester er gjeldende pris på tidspunktet for Bestillingen, som oppgitt på Nettstedet eller i Appene, inklusive mva. (eller annen aktuell omsetningsavgift til gjeldende sats). Vi gjør vårt ytterste for å sikre at prisene som er oppgitt på Nettstedet stemmer, men prisen på Bestillingen vil bli kontrollert av oss i forbindelse med godkjenningen.
 • 10.4Dersom Produktene skal leveres utenfor Norge, er prisen eksklusive eventuelle lokale omsetningsavgifter, toll og importavgifter og til egne fraktsatser beskrevet under Leveringstider på nettsiden.

KAPITTEL IV – ØVRIG

11. Immaterielle Rettigheter

 • 11.1Immaterielle Rettigheter til Produksjons data som Kunden gir FK tilgang til i tilknytning til Kontrakten, tilhører Kunden eller en tredjepart som har gitt Kunden rett til å bruke dataene for produksjon. Kunden gir FK rett til å lage, beholde eller distribuere kopier av Produksjons data i den grad det er nødvendig for å oppfylle Kontrakten eller på annen måte for å levere Produktene og Tjenestene og drive virksomheten slik det er beskrevet i disse Generelle vilkårene.
 • 11.2Kunden garanterer overfor FK at Produksjons data, som nevnt i forrige punkt 11.1, ikke krenker Immaterielle Rettigheter til tredjeparter, og at Kunden vil holde FK skadesløs mot ethvert erstatningskrav som fremsettes av tredjeparter på grunn av skade, tap eller kostnader som skyldes at Immaterielle Rettigheter til tredjeparter er krenket.
 • 11.3Immaterielle Rettigheter til Nettstedet og/eller Appen(e) og alt innhold som finnes der, herunder, men ikke begrenset til illustrasjoner, bilder, dokumentoppsett, grafiske design, tekster, fonter, musikk, programvareverktøy og annen informasjon, tilhører FK eller en tredjepart som har gitt FK bruksrett. Ingen del av disse Generelle vilkårene eller Kontrakten innebærer at FK overdrar Immaterielle Rettigheter som er nevnt i dette punktet.

12. Force majeure

 • 12.1Dersom en part ikke oppfyller Kontrakten utgjør det ikke et mislighold i den grad oppfyllelsen hindres av force majeure.
 • 12.2Følgende skal alltid regnes som force majeure på FKs vegne: terroristangrep, streik, brann, værforhold, krig, opptøyer, blokader, boikotter, naturkatastrofer, mangel på råvarer, hindret eller avbrutt transport, driftsavbrudd, import- og eksportrestriksjoner, import- og eksportforbud samt hindringer som skyldes tiltak fra myndighetenes side.
 • 12.3Force majeure på FKs vegne gjelder også dersom force majeure beskrevet i punkt 2 rammer FKs agenter, transportører eller leverandører.

13. Personvern

 • 13.1Kunden skal ha satt seg inn i FKs retningslinjer for personvern og informasjonskapsler, som også finnes på her, og godtar innsamlingen og behandlingen av Kundens personopplysninger som beskrevet der.
 • 13.2Kunden er innforstått med at FK behandler Kundens personopplysnigner, herunder opplysninger som aktiviteter på Nettstedet og i Appen(e), nettsteder som er besøkt, tiden som er brukt på ulike deler av Nettstedet og Appen(e), adressen til Nettstedet Kunden kom fra, og Produktene eller Tjenestene som Kunden bestiller. FK lagrer disse dataene i en database som brukes til å levere Produkter og Tjenester, deriblant tiltak for å bedre leveringen av Tjenester til Kunden og til å gi Kunden informasjon eller tilbud. Produksjons data kan inneholde personopplysninger om tredjepersoner, og Kunden er ansvarlig for å innhente behørig samtykke i henhold til personopplysningsloven fra hver berørt person før personopplysningene lastes opp til eller via Nettstedet eller Appen(e).

14. Ansvar og ansvarsbegrensning

 • 14.1FKs ansvar er begrenset til å oppfylle pliktene nevnt i punkt 8.7 under bokstav b).
 • 14.2Med forbehold for bestemmelsene i punkt 14.1 fraskriver FK seg ethvert ansvar for følgeskade eller avbruddstap, herunder, men ikke begrenset til direkte driftstap, tap av fortjeneste, tap av goodwill, svekket omdømme eller andre former for indirekte skade eller tap og også tap som følge av ansvar overfor tredjeparter, unntatt når det foreligger forsett eller grov uaktsomhet fra FKs side.
 • 14.3Dersom punkt 14.1 eller 14.2 skulle bli kjent ugyldig, skal FKs ansvar til enhver tid være begrenset til fakturabeløpet, eksklusive omsetningsavgift, for Produktet eller Tjenesten som er levert av FK og som ansvaret gjelder for.
 • 14.4FK er ikke ansvarlig for a) kostnader eller krav forbundet med tiltak truffet av myndighetene, som avgifter, skatter, tilleggsavgifter eller tillatelser tilknyttet bruk av Produktene, eller b) skade, tap eller krav som skyldes Kundens eller Kundens kjøperes bruk av Produktene.
 • 14.5Kunden skal holde FK skadesløs mot og kompensere FK for alle krav fremsatt av tredjeparter om erstatning av skade eller tap som FK har fraskrevet seg ansvaret for i disse Generelle vilkårene, herunder ansvar som omfattes av lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar, eller skade eller tap som Kunden skal bære risikoen og kostnaden for.

15. Lovvalg og verneting

 • 15.1Disse Generelle vilkårene og enhver Kontrakt med Kunden reguleres av norsk lov. FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp av 1980 (CISG) får ikke anvendelse.
 • 15.2Enhver tvist som oppstår som følge av en Kontrakt eller disse Generelle vilkårene, skal avgjøres ved Oslo tingrett med mindre noe annet følger av ufravikelig lov.

fotoknudsen AS er en del av albelli B.V.

fotoknudsen AS
Postboks 7351
5020 Bergen
Org.nr: 999141641
MVAnummer: NO99914641MVA

Nettbasert klageportal (ODR)

Hvis du har problemer med noe du har kjøp hos oss, vennligst ta kontakt med oss. Hvis vi ikke kan løse problemet, kan du kontakte Europakommisjonens on-line tvisteløsningsplattform.

Please update your browser

We built this website with the latest technologies, which makes this website faster and easier to use. Unfortunately your browser's version does not support these technologies.