VILKÅR OG BETINGELSER: fotoknudens julekalender

DET ER IKKE NØDVENDIG Å KJØPE NOE FOR Å DELTA ELLER FOR Å VINNE. ET KJØP ELLER BETALING AV NOEN SLAG VIL IKKE ØKE SJANSENE DINE FOR Å VINNE. ALLE BESTEMMELSER GJORT AV FOTOKNUDSEN ER ENDELIGE. DIN DELTAGELSE I KONKURRANSEN BETYR EN GODKJENNING AV DISSE OFFISIELLE KONKURRANSEREGLENE. KONKURRANSEN GJENNOMFØRES IKKE DER DET ER FORBUDT VED LOV.

1. Enighet om offisielle regler
Deltakelse i en fotoknudsen-konkurranse («konkurransen») betyr hver konkurransedeltakers (hver «deltakers») fulle og ubetingede samtykke og aksept av disse konkurransereglene («offisielle regler») og avgjørelsene til fotoknudsen eller deres utvalgte (inkludert, uten begrensning, avgjørelser angående kvalifisering og bedømmelse av konkurransebidrag (som definert nedenfor), valg av konkurransevinnere (som definert nedenfor), og tildeling av eventuelle konkurransepremier, som er endelige og bindende i alle henseender. Å vinne en premie er betinget av å være i samsvar med disse offisielle reglene og oppfylle alle andre krav som er angitt her.

2. Kvalifisering
Konkurranser begynner og slutter på de datoer som er spesifisert i konkurransenes aktuelle kunngjøringer («kampanjeperioden»). fotoknudsens tidtakingssystem er den offisielle tidtakingsenheten for konkurransen, og fotoknudsen kan også, etter behov, stole på tidsbehandlingsfunksjonene til Facebook, Instagram, Snapchat og/eller Twitter. fotoknudsens konkurranser er kun åpne for individuelle personer som er minst atten (18) år gamle og som på påmeldingsdatoen er fast bosatt i Norge. Ethvert forsøk fra en deltaker på å gi feilaktig fremstilling av seg selv gjennom bruk av alias eller flere e-postadresser vil diskvalifisere deltakeren. Konkurransebidrag skapt av skript, bot, makro eller andre automatiserte måter anses som ugyldige. Ansatte, kontraktører og agenter (og deres nærmeste familier og husstandsmedlemmer) hos fotoknudsen, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og divisjoner, og personer som er tildelt en premie fra fotoknudsen innen de siste seks (6) månedene før begynnelsen av konkurranseperioden, er heller ikke kvalifisert til å delta eller vinne. For å unngå tvil, dersom det etter fotoknudsens eget skjønn, når som helst under eller etter konkurranseperioden, blir funnet at noen av kvalifikasjonskriteriene ikke oppfylles av en deltaker, kan en slik deltaker bli diskvalifisert fra konkurransen. fotoknudsens avgjørelse om godkjenning vil være endelig.

3. Slik deltar du
Det er ikke nødvendig å kjøpe for å delta eller for å vinne. Deltakere vil delta ved å sende inn kommentarer (hver og en, ett «bidrag») via metoden som er spesifisert i aktuelle konkurransekunngjøringer og detaljer.

4. Vinnervalg; odds; melding
fotoknudsen vil velge ut potensielle konkurransevinnere (hver «vinner») blant alle kvalifiserte bidrag som er mottatt, enten gjennom fotoknudsens jurys subjektive analyse av bidragene, eller kriteriene som er spesifisert i den aktuelle konkurransens kunngjøring. Oddsen for å bli valgt som vinner avhenger av det totale antallet kvalifiserte bidrag mottatt i konkurransen. Potensielle vinnere vil bli varslet enten via: (i) kanalen (f.eks. Instagram, Snapchat, Twitter) der bidraget er mottatt; eller (2) hvis aktuelt, e-postadressen som er oppgitt, innen fem (5) dager etter endt kampanjeperiode. Hvis den potensielle vinneren av en eller annen grunn ikke kan kontaktes innen fem (5) dager etter det første forsøket på å kontakte ham/henne, kan fotoknudsen velge en alternativ potensiell vinner i hans/hennes plass blant de gjenværende ikke-vinnende, kvalifiserte bidragene. fotoknudsen skal ikke ha noe ansvar for en potensiell vinners unnlatelse av å motta varsler på grunn av spam, søppelpost eller andre sikkerhetsinnstillinger eller grunnet feil eller på annen måte ikke-fungerende kontaktinformasjon. Potensielle vinnere må fortsette å overholde alle vilkår og betingelser i disse offisielle reglene, og å vinne er betinget av at alle krav oppfylles.

5. Premier
Vinnere vil motta en premie som spesifisert i den aktuelle konkurransens kunngjøring. Konkurransepremier tildeles «SOM DEN ER» og er ikke-overførbare, ikke-overdragbare og ikke-refunderbare. Ingen erstatning for kontanter eller annen premie kan foretas, forutsatt at fotoknudsen etter eget skjønn forbeholder seg retten (men ikke har noen forpliktelse) til å erstatte en premie, eller komponent av denne, med en annen premie, eller komponent av denne, inkludert kontanter, av lik eller større verdi dersom den tildelte premien ikke er tilgjengelig av en eller annen grunn bestemt av fotoknudsen. Mottak av en premie er betinget av overholdelse av alle føderale, statlige og lokale lover og forskrifter. Alle premierelaterte utgifter, inkludert, uten begrensning, alle nasjonale, regionale og/eller lokale skatter og avgifter, skal være hver enkel vinners ansvar.

6. Generelle vilkår for deltakelse
Ved å delta i en konkurranse, representerer og garanterer hver deltaker at hans/hennes bidrag (a) er et originalt produkt; (b) ikke har blitt kopiert eller avledet helt eller delvis fra noe annet verk; (c) ikke bryter med eller krenker (inkludert, hvis aktuelt, alle bilder og personer som er avbildet i oppføringen) noen opphavsrett, varemerke, personvern eller publisitetsrett, eller andre personlige eiendoms- eller immaterielle rettigheter til noen person eller enhet; (d) ikke er ærekrenkende, injurierende, uanstendig eller på annen måte ulovlig; (e) er deltakerens eneste og eksklusive eiendom; (f) han/hun har fullstendige, verdensomspennende distribusjonsrettigheter for sitt bidrag; (g) han/hun har mottatt skriftlig samtykke fra enhver person (eller forelder eller verge hvis en slik person er mindreårig) som dukker opp i en oppføring; og (h) han/hun har overholdt alle Facebooks, Instagrams, Twitters og/eller Snapchats (etter behov) krav og vilkår angående bruken av deres tjenester i forbindelse med konkurransen. Bidrag som ikke oppfyller kravene ovenfor kan ikke være kvalifiserte, og hvis de sendes inn, kan de etter fotoknudsens eget skjønn, fjernes når som helst. fotoknudsen forbeholder seg retten til, etter eget skjønn å diskvalifisere ethvert bidrag som de mener bryter med, eller potensielt bryter med, noen av de foregående kravene eller på annen måte ikke overholder disse offisielle reglene.

fotoknudsen forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte, modifisere eller suspendere en konkurranse hvis det, etter fotoknudsens eget skjønn, er noe mistenkelig eller faktiske bevis på tukling med noen del av konkurransen eller hvis uautorisert intervensjon, svindel, tekniske problemer, feil eller andre faktorer utenfor fotoknudsens rimelige kontroll korrumperer eller påvirker administrasjonen, sikkerheten, rettferdigheten, integriteten eller en forsvarlig gjennomføring av konkurransen. I slike tilfeller forbeholder fotoknudsen seg retten (men er ikke forpliktet), etter eget skjønn, til å dele ut premien tilfeldig blant kvalifiserte, ikke-mistenkte bidrag mottatt frem til tidspunktet for mistanke om svekkelse. fotoknudsen forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere enhver person de mener har tuklet med påmeldingsprosessen eller driften av en konkurranse, eller har handlet i strid med disse offisielle reglene på en usportslig eller forstyrrende måte. Ethvert forsøk fra en person på å bevisst undergrave den legitime driften av en konkurranse er et brudd på straffelov og sivile lover, og dersom et slikt forsøk blir gjort, forbeholder fotoknudsen seg retten til å søke erstatning og andre rettsmidler fra en slik person i den grad det er tillatt ved lov. fotoknudsens unnlatelse av å håndheve noen vilkår i disse offisielle reglene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av denne bestemmelsen eller noen annen bestemmelse i disse offisielle reglene.

7. Ikke-eksklusiv lisens og offentlighet for konkurransedeltakelse
Ved å sende inn et bidrag gir deltakerne herved fotoknudsen eller deres designere den ikke-eksklusive, royaltyfrie, fullt betalte, evigvarende, ugjenkallelige og fullt underlisensierbare retten til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, skape avledede verk fra, distribuere og vise bidraget hans/hennes til ethvert formål, over hele verden, i hvilket som helst medium, uten ytterligere varsel, godkjenning, kompensasjon eller tilleggsvederlag til deltakeren med mindre det er forbudt ved lov.

8. Offentlighetsrett til publisitet for fotoknudsen
Ved å sende inn et bidrag, gir hver deltaker fotoknudsen og deres utvalgte rett til å bruke hans/hennes navn, likhet, karakteristiske utseende, bilde, portrett, bilde eller fotografi (enten stillestående eller bevegelig), stemme, inkludert, uten begrensning, et opptak eller deler av dette, enten det er skriftlig, lyd og/eller video, og biografisk informasjon oppført, gitt, referert til eller på annen måte inneholdt i oppføringen for ethvert formål relatert til eller i forbindelse med promotering av fotoknudsen-produkter på fotoknudsens sosiale mediekanaler, uten ytterligere varsel, godkjenning, kompensasjon eller tilleggsvederlag til deltakeren, med mindre det er forbudt ved lov. Deltakeren forstår og aksepterer at den eneste kompensasjonen deltakeren vil motta for å gi denne rettigheten er publisiteten deltakeren kan få ved publisering eller kringkasting av deltakerens deltagelse i konkurransen og/eller kunngjøringen av deltakerens deltakelse i konkurransen.

Innsending av personlig kontaktinformasjon i forbindelse med konkurransen (enten den er nødvendig eller ikke), inkludert, uten begrensning, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, ditt brukernavn på Instagram, Snapchat og Twitter vil være tillatelse for fotoknudsen og deres utvalgte til å bruke slike personlige kontaktinformasjoner for administrasjon av konkurransen. Deltakere kan også velge å bli lagt til i fotoknudsens kundedatabase og tillate fotoknudsen å kontakte deltakeren i fremtiden for både salgsfremmende og andre årsaker. Deltakere kan velge bort å motta slik kommunikasjon som beskrevet i fotoknudsens personvernerklæring (finnes på /personvernerklæring) eller som gitt i slikt markedsføringsmateriell (f.). Deltakere forstår at de gir sin personlige kontaktinformasjon til fotoknudsen og ikke til Instagram, Snapchat, Facebook eller Twitter. Den personlige kontaktinformasjonen deltakerne oppgir vil kun bli brukt i samsvar med fotoknudsens personvernerklæring.

9. Frigjøring og skadesløsholdelse
Hver deltaker, i den maksimale utstrekning loven tillater, godtar herved for å alltid og ugjenkallelig løslate, skadesløsholde og holde fotoknudsen og dets tilknyttede selskaper, datterselskaper, de som arbeider på vegne av det, og hver av deres respektive offiserer, styremedlemmer, representanter, ansatte, agenter, etterfølgere og overdragere («frigjorte parter») fra og mot alle krav, skader, tap eller annet ansvar, enten ved lov eller rettferdighet, enten kjent eller ukjent, hevdet eller ikke hevdet, som kan oppstå fra eller er på noen måte relatert til deltakelse i konkurransen eller tildeling, aksept, mottak, bruk eller misbruk av en premie (inkludert enhver reise eller aktivitet relatert til dette).

10. Ansvarsbegrensninger
fotoknudsen er ikke ansvarlig for (a) feil eller unøyaktig transkripsjon av oppføringsinformasjon eller for sent, tapt, stjålet, uforståelig, uleselig, skadet, lemlestet, endret, ufullstendig, feildirigerte oppføringer eller oppføringer mottatt gjennom utillatelige eller illegitime kanaler, som alle vil bli diskvalifisert fra konkurransen; (b) eventuelle tekniske feil knyttet til konkurransen, inkludert tapt, avbrutt eller utilgjengelig internett-leverandør (ISP), nettverk, server, trådløs tjenesteleverandør eller andre tilkoblinger, tilgjengelighet, eller feil på datamaskin, satellitt, telefon, mobilnettverk tårn- eller kabeloverføringer, linjer eller teknisk feil, eller rotete, forvrengte, forsinkede eller feilstyrte overføringer, eller maskinvare- eller programvarefeil, feil eller vanskeligheter; (c) mekaniske, nettverks-, elektroniske, datamaskin-, menneskelige, trykk- eller typografiske feil; (d) eventuelle andre feil eller problemer i forbindelse med konkurransen, inkludert, uten begrensning, feil som kan oppstå i administrasjonen av konkurransen, kunngjøring av vinneren, kansellering eller utsettelse av konkurransen, eller i konkurranserelatert materiale; og (e) skade, død, tap eller skader av noe slag på personer eller eiendom som kan være forårsaket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, fra deltakeres deltakelse i konkurransen eller aksept, mottak eller misbruk av en konkurransepremie.

11. Tvister
Alle tvister, krav og søksmål som oppstår som følge av eller i forbindelse med konkurransen skal løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål. EVENTUELLE KRAV, DOMMER OG/ELLER PREMIER SKAL VÆRE BEGRENSET TIL FAKTISKE EGENUTGIFTER KNYTTET TIL DELTAKELSE I KONKURRANSEN. DELTAKER FRASKRIVER SEG HERVED EVENTUELLE RETTIGHETER ELLER KRAV PÅ ADVOKATHONORARER, INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFENDE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER PÅ DELTAGER, ENTEN FORUTSIGBARE ELLER IKKE, OG ENTEN BASERT PÅ UAKTSOMHET ELLER ANNET.

12. Ikke godkjent av sosiale medieplattformer
Ved å delta i en fotoknudsen-konkurranse, erkjenner deltakerne at konkurransen på ingen måte er sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med Facebook, Instagram, Twitter og/eller Snapchat («frigjorte plattformer») og frigir herved hver av de frigitte plattformene fra ethvert ansvar som oppstår fra eller er relatert til en fotoknudsen-konkurranse. Informasjonen deltakere oppgir for konkurransen blir gitt til fotoknudsen og ikke til de frigjorte plattformene.

13. Vinnerliste
Navn på konkurransevinnere kan fås på forespørsel ved å sende en e-post til lene.jensen@fotoknudsen.no minst tretti (30) dager etter slutten av konkurransen.

14. Sponsor
Konkurransesponsoren er fotoknudsen, Damsgårdsveien 50, 5058 Bergen.

VEDLEGG – Viktige datoer

Hver måned i konkurranseperioden har et spesifikt konkurransetema og premie. Det gjelder perioden 1.-26. desember 2023. Dette er en lokal fotokonkurranse og vinnerne velges ut blant de norske deltakerne. Se oversikt over konkurransetema og premier under.

JULEKALENDER – INSTAGRAM

JULEKALENDER – LUKE 1
Premie: Gavekort på fotoknudsen.no verdi kr 1.000,- + fri frakt
Starter: 1. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 3. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 4. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 2
Premie: Beauty Rebels – New York parfyme, verdi kr. 599,-
Starter: 2. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 4. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 5. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 3
Premie: Gavekort på fotoknudsen.no verdi kr. 1.000,- + fri frakt
Starter: 3. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 5. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 6. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 4
Premie: Strikkepakke på Cortina votter fra House of Yarn. Verdi kr. 178,-
Starter: 4. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 6. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 7. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 5
Premie: Gavekort på fotoknudsen.no verdi kr. 1.000,- + fri frakt
Starter: 5. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 7. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 8. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 6
Premie: Gavekort fra WahWah verdi kr. 750,-
Starter: 6. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 8. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 11. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 7
Premie: 10 kinobilletter som kan benyttes på Odeon kinoer innen 30.01.2024. Verdi kr. 2.000,-
Starter: 7. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 9. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 11. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 8
Premie: Gavekort på fotoknudsen.no verdi kr. 1.000,- + fri frakt
Starter: 8. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 10. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 11. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 9
Premie: Jentene på Tunet – En eske med sjokolade verdi kr. 325,-
Starter: 9. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 11. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 12. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 10
Premie: Gavekort fra Nille verdi kr. 1.000,-
Starter: 10. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 12. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 13. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 11
Premie: Gavekort på fotoknudsen.no verdi kr. 1.000,- + fri frakt
Starter: 11. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 13. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 14. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 12
Premie: Beauty Rebels – Deep Waver, verdi 1.400,- kr
Starter: 12. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 14. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 15. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 13
Premie: Gavekort på fotoknudsen.no verdi kr. 1.000,- + fri frakt
Starter: 13. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 15. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 18. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 14
Premie: Juletallerken fra Lagerhaus verdi kr. 300,- & gavekort på Lagerhaus.no verdi kr. 1.000,- kr
Starter: 14. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 16. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 18. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 15
Premie: Gavekort på fotoknudsen.no verdi kr. 1.000,- + fri frakt
Starter: 15. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 17. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 18. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 16
Premie: Gavekort fra Smiler verdi kr 500,- på en fotoshoot. Tilgjengelig i 150 land.
Starter: 16. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 18. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 19. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 17
Premie: Gavekort på strikkepakke med Rubina kjole fra House of Yarn. Verdi fra kr. 763,-
Starter: 17. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 19. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 20. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 18
Premie: Gavekort på fotoknudsen.no verdi kr. 500,- + fri frakt
Starter: 18. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 20. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 21. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 19
Premie: Gavekort fra Floyd verdi kr. 1000,-
Starter: 19. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 21. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert 22. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 20
Premie: Gavekort på fotoknudsen.no verdi kr. 1.000,- + fri frakt
Starter: 20. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 22. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert på eller etter 27. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 21
Premie: 2-døgns cruise for inntil 4 personer i en innvendig lugar med Fjordline.
Starter: 21. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 23. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert på eller etter 27. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 22
Premie: Gavekort på fotoknudsen.no verdi kr. 1.000,- + fri frakt
Starter: 22. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 24. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert på eller etter 27. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 23
Premie: Gavekort fra Squeeze på 50 min massasje verdi kr. 1.250,-
Starts: December 23rd, 2023, at 10:00 AM CET
Ends: December 25th, 2023 at 11:59 PM CET
Vinneren blir annonsert på eller etter 27. desember 2023

JULEKALENDER – LUKE 24
Premie: Gavekort på fotoknudsen.no verdi kr. 2.500,- + fri frakt
Starter: 24. desember 2023, kl. 10:00
Slutter: 26. desember 2023 kl. 23:59
Vinneren blir annonsert på eller etter 27. desember 2023

Utvelgelse og varsling av vinnere

Arrangøren (fotoknudsen) vil velge 1 vinner for hver luke.
Alle vinnere vil bli kunngjort i kommentarfeltet til hver luke. Resultatene kan ikke diskuteres.

Vinnerne vil bli bedt om å ta kontakt privat med leveringsinformasjon for premiene som er i fysisk format.
Alle premiene som er i digitalt format, vil bli sendt til vinneren via privat melding og/eller via den oppgitte e-postadressen.

Kommentarer