VILKÅR OG BETINGELSER: SOMMER FOTOKONKURRANSE 2024

Av Fotoknudsen 10. juli 2018

22. Juli  2024 – 18. august 2024

VILKÅR OG BETINGELSER: SOMMER FOTOKONKURRANSE 2024

DET ER IKKE NØDVENDIG Å KJØPE NOE FOR Å DELTA ELLER FOR Å VINNE. ET KJØP ELLER BETALING AV NOEN SLAG VIL IKKE ØKE SJANSENE DINE FOR Å VINNE NOE. ALLE BESTEMMELSER GJORT AV FOTOKNUDSEN ER ENDELIGE. DELTAGELSE I KONKURRANSEN BETYR GODKJENNING AV DISSE OFFISIELLE REGLENE. UGYLDIG DER DET ER FORBUDT.

1. Enighet om offisielle regler

Deltakelse i en fotoknudsen-konkurranse («konkurransen») betyr hver konkurransedeltakers (hver «deltakers») fulle og ubetingede samtykke og aksept av disse konkurransereglene («offisielle regler») og avgjørelsene til fotoknudsen eller deres utvalgte (inkludert, uten begrensning, avgjørelser angående kvalifisering og bedømmelse av konkurransebidrag (som definert nedenfor), valg av konkurransevinnere (som definert nedenfor), og tildeling av eventuelle konkurransepremier, som er endelige og bindende i alle henseender. Å vinne en premie er betinget av å være i samsvar med disse offisielle reglene og oppfylle alle andre krav som er angitt her.

2. Kvalifisering

Konkurranser begynner og slutter på de datoer som er spesifisert i konkurransenes aktuelle kunngjøringer («kampanjeperioden»). fotoknudsens tidtakingssystem er den offisielle tidtakingsenheten for konkurransen, og fotoknudsen kan også, etter behov, stole på tidsbehandlingsfunksjonene til Facebook, Instagram, Snapchat og/eller Twitter. fotoknudsens konkurranser er kun åpne for individuelle personer som er minst atten (18) år gamle og som på påmeldingsdatoen er fast bosatt i Norge. Ethvert forsøk fra en deltaker på å gi feilaktig fremstilling av seg selv gjennom bruk av alias eller flere e-postadresser vil diskvalifisere deltakeren. Konkurransebidrag skapt av skript, bot, makro eller andre automatiserte måter anses som ugyldige. Ansatte, kontraktører og agenter (og deres nærmeste familier og husstandsmedlemmer) hos fotoknudsen, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og divisjoner, er heller ikke kvalifisert til å delta eller vinne. For å unngå tvil, dersom det etter fotoknudsens eget skjønn, når som helst under eller etter konkurranseperioden, blir funnet at noen av kvalifikasjonskriteriene ikke oppfylles av en deltaker, kan en slik deltaker bli diskvalifisert fra konkurransen. fotoknudsens avgjørelse om godkjenning vil være endelig.

3. Slik deltar du

Det er ikke nødvendig å kjøpe for å delta eller for å vinne. Deltakere vil delta ved å sende inn bilder som passer til temaene (hvert bilde er ett «bidrag») via metoden som er spesifisert i aktuelle konkurransekunngjøringer og detaljer.

4. Vinnervalg; odds; melding

fotoknudsen vil velge ut potensielle konkurransevinnere (hver «vinner») blant alle kvalifiserte bidrag som er mottatt, enten gjennom fotoknudsens jurys subjektive analyse av bidragene, eller kriteriene som er spesifisert i den aktuelle konkurransens kunngjøring. Oddsen for å bli valgt som vinner avhenger av det totale antallet kvalifiserte bidrag mottatt i konkurransen. Potensielle vinnere vil bli varslet enten via: (i) kanalen (f.eks. Instagram, Snapchat, Twitter) der bidraget er mottatt; eller (2) hvis aktuelt, e-postadressen som er oppgitt, innen fem (5) dager etter endt kampanjeperiode. Hvis den potensielle vinneren av en eller annen grunn ikke kan kontaktes innen fem (5) dager etter det første forsøket på å kontakte ham/henne, kan fotoknudsen velge en alternativ potensiell vinner i hans/hennes plass blant de gjenværende ikke-vinnende, kvalifiserte bidragene. fotoknudsen skal ikke ha noe ansvar for en potensiell vinners unnlatelse av å motta varsler på grunn av spam, søppelpost eller andre sikkerhetsinnstillinger eller grunnet feil eller på annen måte ikke-fungerende kontaktinformasjon. Potensielle vinnere må fortsette å overholde alle vilkår og betingelser i disse offisielle reglene, og å vinne er betinget av at alle krav oppfylles.

5. Premier

Vinnere vil motta en premie som spesifisert i den aktuelle konkurransens kunngjøring. Konkurransepremier tildeles «SOM DEN ER» og er ikke-overførbare, ikke-overdragbare og ikke-refunderbare. Ingen erstatning for kontanter eller annen premie kan foretas, forutsatt at fotoknudsen etter eget skjønn forbeholder seg retten (men ikke har noen forpliktelse) til å erstatte en premie, eller komponent av denne, med en annen premie, eller komponent av denne, inkludert kontanter, av lik eller større verdi dersom den tildelte premien ikke er tilgjengelig av en eller annen grunn bestemt av fotoknudsen. Ved å delta i konkurransen erkjenner deltakerne at konkurransepremier deles ut av fotoknudsen og at konkurransen på ingen måte er sponset, støttet eller administrert av andre enn fotoknudsen. Mottak av en premie er betinget av overholdelse av alle føderale, statlige og lokale lover og forskrifter. Alle premierelaterte utgifter, inkludert, uten begrensning, alle nasjonale, regionale og/eller lokale skatter og avgifter, skal være hver enkel vinners ansvar.

6. Generelle vilkår for deltakelse

Innsendte bidrag vil ikke bli returnert til deltakere etter innsending. Ved å delta i en konkurranse, representerer og garanterer hver deltaker at hans/hennes bidrag (a) er et originalt produkt; (b) ikke har blitt kopiert eller avledet helt eller delvis fra noe annet verk; (c) ikke bryter med eller krenker (inkludert, hvis aktuelt, alle bilder og personer som er avbildet i oppføringen) noen opphavsrett, varemerke, personvern eller publisitetsrett, eller andre personlige eiendoms- eller immaterielle rettigheter til noen person eller enhet; (d) ikke er ærekrenkende, injurierende, uanstendig eller på annen måte ulovlig; (e) er deltakerens eneste og eksklusive eiendom; (f) han/hun/hen har fullstendige, verdensomspennende distribusjonsrettigheter for sitt bidrag; (g) han/hun/hen har mottatt skriftlig samtykke fra enhver person (eller forelder eller verge hvis en slik person er mindreårig) som dukker opp i en oppføring; og (h) han/hun har overholdt alle Facebooks, Instagrams, Twitters og/eller Snapchats (etter behov) krav og vilkår angående bruken av deres tjenester i forbindelse med konkurransen. Bidrag som ikke oppfyller kravene ovenfor kan ikke være kvalifiserte, og hvis de sendes inn, kan de etter fotoknudsens eget skjønn, fjernes når som helst. fotoknudsen forbeholder seg retten til, etter eget skjønn å diskvalifisere ethvert bidrag som de mener bryter med, eller potensielt bryter med, noen av de foregående kravene eller på annen måte ikke overholder disse offisielle reglene.

fotoknudsen forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte, modifisere eller suspendere en konkurranse hvis det, etter fotoknudsens eget skjønn, er noe mistenkelig eller faktiske bevis på tukling med noen del av konkurransen eller hvis uautorisert intervensjon, svindel, tekniske problemer, feil eller andre faktorer utenfor fotoknudsens rimelige kontroll korrumperer eller påvirker administrasjonen, sikkerheten, rettferdigheten, integriteten eller en forsvarlig gjennomføring av konkurransen. I slike tilfeller forbeholder fotoknudsen seg retten (men er ikke forpliktet), etter eget skjønn, til å dele ut premien tilfeldig blant kvalifiserte, ikke-mistenkte bidrag mottatt frem til tidspunktet for mistanke om svekkelse. fotoknudsen forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å diskvalifisere enhver person de mener har tuklet med påmeldingsprosessen eller driften av en konkurranse, eller har handlet i strid med disse offisielle reglene på en usportslig eller forstyrrende måte. Ethvert forsøk fra en person på å bevisst undergrave den legitime driften av en konkurranse er et brudd på straffelov og sivile lover, og dersom et slikt forsøk blir gjort, forbeholder fotoknudsen seg retten til å søke erstatning og andre rettsmidler fra en slik person i den grad det er tillatt ved lov. fotoknudsens unnlatelse av å håndheve noen vilkår i disse offisielle reglene skal ikke utgjøre en fraskrivelse av denne bestemmelsen eller noen annen bestemmelse i disse offisielle reglene.

7. Ikke-eksklusiv lisens og offentlighet for konkurransedeltakelse

Ved å sende inn et bidrag gir deltakerne herved fotoknudsen eller deres designere den ikke-eksklusive, royaltyfrie, fullt betalte, evigvarende, ugjenkallelige og fullt underlisensierbare retten til å bruke, reprodusere, modifisere, tilpasse, publisere, oversette, skape avledede verk fra, distribuere og vise bidraget hans/hennes til ethvert formål, over hele verden, i hvilket som helst medium, uten ytterligere varsel, godkjenning, kompensasjon eller tilleggsvederlag til deltakeren med mindre det er forbudt ved lov.

Alle bildene som blir sendt inn til konkurransen, vil bli lagret av fotoknudsen i 1 år gjennom vår tredjeparts samarbeidspartner, Pixlee. Når denne perioden utløper, vil bildene bli slettet.

8. Offentlighetsrett til publisitet for fotoknudsen

Ved å sende inn et bidrag, gir hver deltaker fotoknudsen og deres utvalgte rett til å bruke hans/hennes/hens navn, likhet, karakteristiske utseende, bilde, portrett, bilde eller fotografi (enten stillestående eller bevegelig), stemme, inkludert, uten begrensning, et opptak eller deler av dette, enten det er skriftlig, lyd og/eller video, og biografisk informasjon oppført, gitt, referert til eller på annen måte inneholdt i oppføringen for ethvert formål relatert til eller i forbindelse med promotering av fotoknudsen-produkter på fotoknudsens sosiale mediekanaler, uten ytterligere varsel, godkjenning, kompensasjon eller tilleggsvederlag til deltakeren, med mindre det er forbudt ved lov. Deltakeren forstår og aksepterer at den eneste kompensasjonen deltakeren vil motta for å gi denne rettigheten er publisiteten deltakeren kan få ved publisering eller kringkasting av deltakerens deltagelse i konkurransen og/eller kunngjøringen av deltakerens deltakelse i konkurransen.

Innsending av personlig kontaktinformasjon i forbindelse med konkurransen (enten den er nødvendig eller ikke), inkludert, uten begrensning, postadresse, telefonnummer, e-postadresse, ditt brukernavn på Instagram, Snapchat og Twitter vil være tillatelse for fotoknudsen og deres utvalgte til å bruke slike personlige kontaktinformasjoner for administrasjon av konkurransen. Deltakere kan også velge å bli lagt til i fotoknudsens kundedatabase og tillate fotoknudsen å kontakte deltakeren i fremtiden for både salgsfremmende og andre årsaker. Deltakere kan velge bort å motta slik kommunikasjon som beskrevet i fotoknudsens personvernerklæring (finnes på personvernerklæring) eller som gitt i slikt markedsføringsmateriell (f.). Deltakere forstår at de gir sin personlige kontaktinformasjon til fotoknudsen og ikke til Instagram, Snapchat, Facebook eller Twitter. Den personlige kontaktinformasjonen deltakerne oppgir vil kun bli brukt i samsvar med fotoknudsens personvernerklæring.

9. Frigjøring og skadesløsholdelse

Hver deltaker, i den maksimale utstrekning loven tillater, godtar herved for å alltid og ugjenkallelig løslate, skadesløsholde og holde fotoknudsen og dets tilknyttede selskaper, datterselskaper, de som arbeider på vegne av det, og hver av deres respektive offiserer, styremedlemmer, representanter, ansatte, agenter, etterfølgere og overdragere («frigjorte parter») fra og mot alle krav, skader, tap eller annet ansvar, enten ved lov eller rettferdighet, enten kjent eller ukjent, hevdet eller ikke hevdet, som kan oppstå fra eller er på noen måte relatert til deltakelse i konkurransen eller tildeling, aksept, mottak, bruk eller misbruk av en premie (inkludert enhver reise eller aktivitet relatert til dette).

10. Ansvarsbegrensninger

fotoknudsen er ikke ansvarlig for (a) feil eller unøyaktig transkripsjon av oppføringsinformasjon eller for sent, tapt, stjålet, uforståelig, uleselig, skadet, lemlestet, endret, ufullstendig, feildirigerte oppføringer eller oppføringer mottatt gjennom utillatelige eller illegitime kanaler, som alle vil bli diskvalifisert fra konkurransen; (b) eventuelle tekniske feil knyttet til konkurransen, inkludert tapt, avbrutt eller utilgjengelig internett-leverandør (ISP), nettverk, server, trådløs tjenesteleverandør eller andre tilkoblinger, tilgjengelighet, eller feil på datamaskin, satellitt, telefon, mobilnettverk tårn- eller kabeloverføringer, linjer eller teknisk feil, eller rotete, forvrengte, forsinkede eller feilstyrte overføringer, eller maskinvare- eller programvarefeil, feil eller vanskeligheter; (c) mekaniske, nettverks-, elektroniske, datamaskin-, menneskelige, trykk- eller typografiske feil; (d) eventuelle andre feil eller problemer i forbindelse med konkurransen, inkludert, uten begrensning, feil som kan oppstå i administrasjonen av konkurransen, kunngjøring av vinneren, kansellering eller utsettelse av konkurransen, eller i konkurranserelatert materiale; og (e) skade, død, tap eller skader av noe slag på personer eller eiendom som kan være forårsaket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, fra deltakeres deltakelse i konkurransen eller aksept, mottak eller misbruk av en konkurransepremie.

11. Tvister

Alle tvister, krav og søksmål som oppstår som følge av eller i forbindelse med konkurransen skal løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål. EVENTUELLE KRAV, DOMMER OG/ELLER PREMIER SKAL VÆRE BEGRENSET TIL FAKTISKE EGENUTGIFTER KNYTTET TIL DELTAKELSE I KONKURRANSEN. DELTAKER FRASKRIVER SEG HERVED EVENTUELLE RETTIGHETER ELLER KRAV PÅ ADVOKATHONORARER, INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFENDE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER PÅ DELTAGER, ENTEN FORUTSIGBARE ELLER IKKE, OG ENTEN BASERT PÅ UAKTSOMHET ELLER ANNET.

12. Ikke godkjent av sosiale medieplattformer

Ved å delta i en fotoknudsen-konkurranse, erkjenner deltakerne at konkurransen på ingen måte er sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med Facebook, Instagram, Twitter og/eller Snapchat («frigjorte plattformer») og frigir herved hver av de frigitte plattformene fra ethvert ansvar som oppstår fra eller er relatert til en fotoknudsen-konkurranse. Informasjonen deltakere oppgir for konkurransen blir gitt til fotoknudsen og ikke til de frigjorte plattformene.

13. Vinnerliste

Navn på konkurransevinnere kan fås på forespørsel ved å sende en e-post til lene.jensen@fotoknudsen.no minst tretti (30) dager etter slutten av konkurransen.

14. Sponsor

Konkurransesponsoren er Fotoknudsen, Damsgårdsveien 50, 5058 Bergen.

15. Informasjon om valg og annonsering av vinnerne

Hver konkurranse har et spesifikt tema og premie. Premiene er lokale, og vinnerne vil bli valgt blant alle deltakere fra Norge. Se en oversikt over priser og datoer nedenfor.

Hver uke vil Fotoknudsen sin jury velge 5 vinnere blant alle deltakere som har sendt inn bilder til  ukens tema. De ukentlige premiene består av 5 Fotoknudsen gavekort verdi 1.000 kr inkludert frakt. Ved slutten av konkurransen vil juryen velge 1 hovedvinner blant alle innsendte bidrag. Hovedpremien består av et Airbnb gavekort verdi 10.000 kr.

Sommererens fotokonkurranse ukentlige temaer:

  • Sommer og familieglede: fra 22. juli 2024 til 28. juli 2024 
  • Sommer og reise: fra 29. juli 2024 til 4. august 2024 
  • Sommer og selfies: fra 5. august 2024 til 11. august 2024 
  • Sommer og eventyr: fra 12. august 2024 til 18. august 2024

Valg og varsling av vinnere

Fotoknudsens jury vil velge ut 5 vinnere per tema hver uke blant alle aksepterte bidrag og 1 hovedvinner blant alle innsendte bidrag for de 4 temaene. Vinnerne vil bli varslet på fotoknudsens Instagram- og Facebook-kontoer. Resultatene kan ikke diskuteres.

UKENTLIGE VINNERE

  • Tema: Sommer og familieglede. 5 vinnere av gavekort verdi 1000 kr vil bli annonsert tirsdag 30. juli 2024
  • Tema: Sommer og reise. 5 vinnere av gavekort verdi 1000 kr vil bli annonsert tirsdag  6. august 2024
  • Tema: Sommer og selfies. 5 vinnere av gavekort verdi 1000 kr vil bli annonsert tirsdag  13. august 2024
  • Tema: Sommer og selfies. 5 vinnere av gavekort verdi 1000 kr vil bli annonsert tirsdag  20. august 2024

DEN STORE PREMIEN

Vinneren av en Airbnb gavekort verdi 10.000 kr vil bli annonsert onsdag 21. august 2024.

Alle vinnere vil bli kontaktet via e-postadressen som ble oppgitt da de sendte inn sitt bidrag, eller via deres sosiale mediekonto (Facebook eller Instagram) for å motta sin premie. Alle premiene er i digitalt format.